Skip links

Administration

Padmashri Dr.B.Ravi Pillai
Chairman

Dr. Manoj Kumar V V
Director & CEO

COLLEGE MANAGEMENT COMMITTEE MEMBERS

  1. Padmashri Dr.B.Ravi Pillai, Chairman
  2. Manoj Kumar V V, Director & CEO
  3. Ashish Nair
  4. Prakashkeshav
  5. Jain K V

 

Home
Account
Cart
Search